SKN_nest_rgb_toevoegingDnevni centri gnijezdo

Dnevni centri Gnijezdo za djecu koja dolaze iz višeproblemskih porodica inicirani su u BiH kao jedan od preventivno-interventnih programa, usmjeren na djecu u riziku uzrasta od 6-15 godina. Otvoreno je 14 centara u manjim mjestima u BiH sa ciljem da se osigura program trajnije podrške kako bi se djeca u riziku osnažila da lakše prevazilaze teškoće i izazove sa kojima se svakodnevno susreću.

Standardizovana i prilagođena metodologija usmjerena je na jačanje rezilijentnosti, participacije djece i podsticanje uzajamne podrške. Pristup omugućava individualno praćenje i direktan rad sa djecom.

Svaki centar ima oko 30 redovnih korisnika, tri zaposlena i oko 10 aktivnih volontera. Rad centara je usmjeren i prema roditeljima djece korisnika, a saradnja se uspostavlja i sa predstavnicima škola i drugih relevantnih ustanova koje pružaju podršku i zaštitu djeci u riziku.

Podržani projekti

Projekat: Dnevni centar Moj drugi dom - Kriva Rijeka, Olovo
Naziv organizacije: Kriva Rijeka
Sjedište organizacije: Solun bb, Olovo
Trajanje projekta: 2016 – 2018
Iznos odobrenog budžeta: 101.677 EUR
Kratak opis projekta:  Stvoriti održivi životni centar, koji će pružiti visokokvalitetnu i fokusiranu podršku djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
Projekat: Centar Gnijezdo Gradiška - Most, Gradiška
Naziv organizacije: Most
Sjedište organizacije: Spomen park Slobode bb, Gradiška
Trajanje projekta: 2015 – 2018
Iznos odobrenog budžeta: 78.045 EUR
Kratak opis projekta:  Pomoć u procesu učenja i obavljanja domaćih zadataka za svakog korisnika. Posete kulturnim i umetničkim događajima. Individualna i grupna savjetovanja su bili korisnici, savjetovalište za roditelje / staratelje. Psihosocijalne i kreativne radionice.
Projekat: Dnevni centar za djecu Gnijezdo - Udruženje Gnijezdo, Zenica
Naziv organizacije: Gnijezdo
Sjedište organizacije: Travnička cesta 42, Zenica
Trajanje projekta: 2013 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 121.170 EUR
Kratak opis projekta:  Aktivnosti pomoći u obavljanju domaćeg zadatka. Psihosocijalne radionice. Slobodne i kreativne aktivnosti koje trebaju organizovati djeca ili volonteri. Individualno savjetovanje od strane stručnjaka. Promocija zdravlja i preventivne informacije.
Projekat: Kuća smijeha i tolerancije - Udruženje Žena Grahovo, Bosansko Grahovo
Naziv organizacije: Udruženje žena Grahovo
Sjedište organizacije: Maršala Tita 16, Bosansko Grahovo
Trajanje projekta: 2013 – 2017
Iznos odobrenog budžeta:  122.690
Kratak opis projekta:  Aktivna podrška u učenju i domaćim zadacima. Edukativne radionice, psihosocijalne radionice i individualni rad. Promocija zdravlja, prevencija i osnovna medicinska njega. Aktivnosti u savladavanju kompjuterskih i internetskih veština
Projekat: Dnevni centar za djecu Stolac - Udruženje Orhideja, Stolac
Naziv organizacije: Orhideja
Sjedište organizacije: Kralja Tomislava bb, Stolac
Trajanje projekta: 2015 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 107.141 EUR
Kratak opis projekta: Unapređenje školskog postignuća, samopouzdanje. Smanjenje ekspresije uznemiravajućih ponašanja. Priprema djece da budu aktivni i odgovorni građani i roditelji. Poboljšanje seksualne svesti i smanjenje rizičnog ponašanja. Podizanje roditeljske svesti.
Projekat: Dnevni centar za djecu - Pod istim suncem, Jablanica
Naziv organizacije: Pod istim suncem
Sjedište organizacije: Trg oslobođenja bb, Jablanica
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 92.926 EUR
Kratak opis projekta:  35 djece iz porodica sa višestrukim problemima dobija podršku u dnevnom centru. Poboljšanje ponašanja i ocena u školi. 30 dece će naučiti da koriste kompjuter. Aktivno učešće svih djece u sportskim aktivnostima koje organizuje centar uz pomoć volontera. Kroz program „Moj drugi izbor“ najmanje 15 mladih iz Dnevnog centra upućene na druge NVO. Sprovođenje kampanje zagovaranja sa zahtjevom da se dnevni centar uključi u Zakon o socijalnoj zaštiti Hercegovačko-neretvanskog kantona i uvesti novu budžetsku liniju za socijalni program u opštini Jablanica.
Projekat: Mala kuća za velike ljude - Udruženje Građana Budućnost, Modriča
Naziv organizacije: Budućnost
Sjedište organizacije: Živojina Mišića 4a, Modriča
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 51.330 EUR
Kratak opis projekta:  Rad sa djecom na edukativnim i kreativnim radionicama, sportsko-rekreativnim aktivnostima i tutorstvu. Aktivnosti sa roditeljima i / ili djecom na psihološko-pedagoškom savjetovanju. Pravno i socijalno savjetovanje i roditeljski sastanci na nivou pojedinačnog i grupnog nivoa.
Projekat: Dnevni centar za djecu i mlade - Nada, Prijedor
Naziv organizacije: Nada
Sjedište organizacije: ulica Kralja Aleksandra 20, Prijedor
Trajanje projekta: 2012 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 52.071 EUR
Kratak opis projekta:  Uspostavljen je funkcionalni dnevni centar za djecu u riziku.  Rad na poboljšanju rezultata koje djeca postižu u školi. Postizanje pozitivnih promjena u ponašanju djece (poboljšanje komunikacije s roditeljima, nastavnicima, vršnjacima, smanjenjem konzumiranja alkohola, smanjenom agresijom prema članovima užeg i šireg društvenog okruženja, boljem emocionalnom kontrolom). Osnaživanje roditelja / staratelja da prevaziđu postojeće probleme ili neki oblik poremećaja ponašanja.
Projekat: Centar Gnijezdo Ljubija - Centar za mlade Ljubija, Ljubija
Naziv organizacije: Ljubija
Sjedište organizacije: Hasana Kikića bb, Ljubija
Trajanje projekta: 2012-2016
Iznos odobrenog budžeta: 39.740 EUR
Opšti cilj projekta: Doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta življenja i razvoj novih mogućnosti za djecu koja dolaze iz porodica suočenih sa višestrukim problemima u Bosni i Hercegovini.
Projekat: Dnevni centar za djecu Zenice - Pomirenje, Zenica
Naziv organizacije: Pomirenje
Sjedište organizacije: Travnička cesta 42, Zenica
Trajanje projekta: 2013 – 2015
Trajanje projekta: 58.632 EUR
Iznos odobrenog budžeta:  Izrada individualnog plana za svako dete uključeno u Centar. Uspostavljanje sistema nadzora. Tokom boravka djece u centru mogu učestvovati u nekim od sljedećih aktivnosti: podrška u obavljanju domaćih zadataka, psiho-socijalnih radionica, slobodnih i kreativnih aktivnosti, individualnih savjetovanja od strane stručnjaka, promocije zdravlja i informacija o prevenciji.
Projekat: Centar Gnijezdo - Dar Prirode, Novi Grad
Naziv organizacije: Dar Prirode
Sjedište organizacije: Karađorđa Petrovića 73, Novi Grad
Trajanje projekta: 2011 – 2015
Iznos odobrenog budžeta: 56.785 EUR
Opšti cilja projekta: Poboljšanje kvaliteta života i razvoj novih mogućnosti za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, kao i stvaranje novih alternativa i održivih mehanizama za prevenciju neprimjerenog ponašanja kod djece.
Projekat: Današnja djeca, sutrašnji roditelj - Prijateljice centar za edukaciju i savjetovanje, Tuzla
Naziv organizacije: Prijateljice
Sjedište organizacije: 2. tuzlanske brigade 19/1, Tuzla
Trajanje projekta: 2011 – 2014
Iznos odobrenog budžeta: 27.680 EUR
Opšti cilj projekta: Centar koje je sigurno mjesto za boravak, učenje i kvalitetan rast i razvoj u skladu sadruštvenim vrijednostima za djecu iz porodica sa višestrukim problemima.
Projekat: Centar Gnijezdo - Centar za edukaciju i rehabilitaciju Čelinac, Čelinac
Naziv organizacije: Čelinac
Sjedište organizacije: Vojvode Mišića 25, Čelinac
Trajanje projekta: 2012-2014
Iznos odobrenog budžeta: 22.613 EUR
Opšti cilj projekta: Pružanji bolji psihosocijalni razvoj djeci iz porodica sa višestrukim problemima. Postići bolju socijalnu integraciju u vršnjačkoj grupi i socijalnu inkluziju za djecu iz porodica sa višestrukim probemima. Adekvatna i pravovremena podrška i animacija institucija, udruženja i organizacija u okalnoj zajednici.
Projekat: Centar Gusjenica 2012-2013 - Dnevni centar za pomoć djeci iz porodica sa višestrukim problemima Dječiji dnevni centar, Trebinje
Naziv organizacije: Dječiji dnevni centar
Sjedište organizacije: Sjeverni logor bb, Trebinje
Trajanje projekta: 2012 – 2013
Iznos odobrenog budžeta: 15.415 EUR
Opšti cilj projekta: Poboljšanje školskih rezultata djece koji su korisnici Centra i smanjenje socijalno neprihvatljivog ponašanja. Doprinijeti buđenju svijesti kod djece o porodičnom nasilju, bolesti ovisnostima, trgovini ljudima, borba protiv tabua i stereotipa o ulozi muškaraca i žena (dječaka i djevojčica) kroz razvoj ličnih kapaciteta. Povećanje nivoa socijalizacije korisnika kroz zajedničke izlete.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd