DFF projekat: Aktivni i ravnopravni u svojim zajednicama

DZB logo BCSIN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini (INF) uz podršku zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini“ i pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji provode UNICEF, UNESCO i UNDP, je pokrenula projekat pod nazivom „Aktivni i ravnopravni u svojim zajednicama“.

Ukratko o projektu

U lokalnim zajednicama u BiH, posebno u ruralnim dijelovima evidentno je postojanje nasilja i to posebno rodno zasnovanog nasilja koje je uglavno usmjereno ka osobama ženskog pola. Nažalost, nasilje kod mladih dobija posebnu dimenziju u partnerskim odnosima gdje na osnovu naših istraživanja 2/3 mladih doživljava rodno zasnovao nasilje. Faktori rizika su brojni, uglavnom potiču iz porodice i to su alkoholizam, zloupotreba droga, svjedočenje nasilju, psihijatrijski poremećaji. Mnogi od njih su povezani sa tragičnim ratom koji se desio prije više od dvije decenije, a evidentno je da su njegove posljedice i te kako prisutne u našem društvu. Generalno loša ekonomska situacija u zemlji samo još više doprinosi daljem rastu problema nasilja.

Država i čitav sistem nema dovoljno kapaciteta da se pozabavi porastom nasilja u našem društvu, pa tako ni rodno zasnovanim nasiljem. Zbog toga nevladin sektor treba da preduzme korake kako bi se o nekim stvarima počelo više pričati i kako bi svi počeli da tražimo rješenja za velike probleme koji su prisutni posebno među mladima kao jednoj od najranjivijih duštvenih grupa.52591425_1929798990459275_6352672512467271680_n

Sam značaj ovog projekta leži u tome što nam je želja okupiti mlade iz različitih geografskih i etničkih sredina u BiH kako bi počeli da razgovaraju o problemu sa kojim se svi oni susreću. Sam razgovor o rodno zasnovanom nasilju i šta sve ono podrazumjeva je početak na kome mladi mogu graditi svoje dalje kontakte, a tako da grade povjerenje, uvažavaju druge i drugačije od sebe, i na taj način povedu ovu zemlju putem istinskog pomirenja i trajnog mira. Uključivanje mladih posebno iz ruralnih zajednica je vrlo bitno, jer oni nemaju toliko mogućnosti kao njihovi vršnjaci u većim sredinama. Mogućnost da sami osmisle ideje kojima žele da se bave, da dobiju nove informacije o rodno zasnovanom nasilju i kako mogu napisati i sprovesti projekat, te dobiti mali grant da realizuju svoje ciljeve, je definitivno nešto sa čim će se mnogi mladi po prvi put susresti. Mladi kao najvažniji resurs svake zemlje često ostaju zanemareni, a zapravo oni su ti koji imaju najveću snagu da pokrenu pozitivne društvene promjene. Poseban efekat će imati i sama činjenica da se na obe lokacije udružuju mladi iz različitih etničkih sredina, što će dalje dovesti do upoznavanja, uspostavljanje nekih novih kontakata i buduće saradnje koja prelazi granice entiteta, opština i bilo kakvih administrativnih podjela.

Sam projekat će imati tri faze:

–              FAZA 1: Inicijalni kontakti sa mladima putem poziva lokalnim neformalnim grupama i predstavljanje projekta, tj. kako i na koji način se mladi kroz svoje grupe mogu uključiti u projekat. Pri ostvarivanju ovog kontakta treba voditi računa o odabiru ranjivih i marginalizovanih grupa mladih, kao što su: povratnici, pripadnici drugih etničkih grupa, mladi Romi, djevojke, mladi različitih seksualnih orjentacija i sl. koji žive u ruralnim zajednicama koje pripadaju odabranim lokacijama. Mladi kroz prezentacije trebaju dobiti jasna uputstva na koji način se mogu uključiti i učestvovati u projektu putem pisanja motivacionog pisma gdje trebaju navesti ko su (imena i potpisi najmanje tri osobe), zašto se žele baviti ovim pitanjem, te koje projektne, kreativne ideje imaju za ovu temu.

–              FAZA 2: Odabir po 15 inicijativa mladih iz ruralnih zajednica koje pripadaju navedenim opštinama u regiji Tuzle (Tuzla, Bijeljina, Brčko) i Doboja (Doboj, Usora, Doboj Istok i Tešanj), koji su na najbolji način odgovorili temi poziva. Nakon odabira kandidata slijedi organizovanje obuke na temu rodno zasnovanog nasilja i pisanja prijedloga projekata u ukupnom trajanju od po tri dana za obe regije. Nakon održanih obuka, učesnici će imati rok od 20 dana da dostave svoje prijedloge projekata. U navedenom periodu imaće stalnu konsultativnu podršku on-line i putem telefona. Po isteku datog roka, osnovaće se Komisija za selekciju projekata. Komisija će odabrati 20 najboljih projektnih inicijativa koji će dobiti okvirni grant u iznosu do 500,00 BAM za sprovođenje svojih projekata koji će se implementirati u periodu od tri mjeseca. Tokom implementacije, projekti će biti praćeni od strane projektnog tima.

–              FAZA 3: Po završtetku projekata, organizovaće se završna prezentacija gdje će predstavnici projektnih timova predstaviti ostvarene rezultate, naučene lekcije i dati preporuke za dalje djelovanje.

Krajnji cilj projekta je osnaživanje i aktiviranje mladih u prevenciji rodno zasnovanog nasilja kako bi novostečeno znanje i vještine mogli dalje da koriste u budućnosti kroz aktivizam, u interakciji sa svojim vršnjacima i drugim članovima zajednica gdje žive.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Unaprijediti znanja i vještine mladih u cilju podizanja svijeti o pitanju rodno zasnovanog nasilja među mladima.
  2. Osnažiti oko 4000 mladih ljudi u 7 opština BiH za aktivno sudjelovanje i promovisanje pozitivnih životnih stavova o rodnoj jednakosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilju među mladima, sa posebnim akcentom na ruralne zajednice.

Ciljna grupa ovog projekta su mladi uzrasta od 15 do 21 godinu koji pripadaju svim etničkim grupama u BiH, oba pola, bez obzira na njihovu vjersku pripadnost i porijeklo. Planirano je da se kroz projekat uključi direktno 300 mladih, indirektno 4000 mladih, od kojih će bar 50% biti osobe ženskog pola.

Korisnici ovog projekta će biti mladi iz 7 opština iz cijele BiH koje su grupisane u dvije grupe lokalnih zajednica:

–              Tuzla (FBiH), Bijeljina (RS), Brčko (distrikt Brčko)

–              Doboj (RS), Usora (FBiH), Doboj Istok (FBiH) i Tešanj (FBiH).

Za više informacija možete se obratiti na:

–              za učesnike iz Tuzle, Bijeljine i Brčkog – sviaktivnitz@infondacija.org

–              za učesnike iz Doboja, Usore, Doboj Istoka i Tešnja – sviaktivnido@infondacija.org

Takođe se možete obratiti na info@infondacija.org i s.stanivukovic@infondacija.org, ili na telefon +387 51 464 460

Projekat je počeo u januaru 2019. godine i trajaće do kraja avgusta ove godine.

Ukupna vrijednost projekta je 57.558 KM.

Dokumenti – formulari:

DFF Poziv na prezentaciju

DFF Motivaciono pismo

DFF Saglasnost roditelja Doboj

DFF Saglasnost roditelja Tuzla

DFF Aplikacija za projekat

DFF budžet

DFF Saglasnost roditelja Brčko

dd