Dnevni centri Gnijezdo

Izvještaj o istraživanju: ”Snage i poteškoće djece u centrima “Gnijezdo” u BiH

Predmet ovog istraživanja su socio-emocionalni aspekti funkcionianja djece koja žive u porodicama sa višestrukim problemima, a koja su uključena u aktivnosti dnevnih centara “Gnijezdo” u Bosni i Hercegovini. Rad dnevnog centra za djecu u riziku je osmišljen tako da doprinosi boljem kvalitetu života djece koja dolaze iz navedenih porodica, te da djeci pruži nove mogućnosti za razvoj kroz kvalitetnu, stručnu i fokusiranu podršku, usmjerenu na djecu i njihove roditelje, u saradnji sa svim relevantnim akterima lokalne zajednice.

Neposredno nakon otvaranja druge generacije dnevnih centara „Gnijezdo“ u BiH (2013) započelo je i istraživanje o psihološkim karakteristikama djece koja su uključena u ove centre i njihovih vršnjaka iz tipičnih porodica, prema unaprijed utvrđenim kriterijumima. Da bi se sagledali efekte ovog pristupa ponovljeno je isto istraživanje nakon 18 mjeseci.

Rezultati istraživanja ukazuju da, pored evidentnih razlika između djece u riziku i referentne grupe djece, postoji tendencija u njihovom smanjivanju. Osim toga, primjetno je poboljšanje u funkcionicanju djece iz višeproblemskih porodica u svim mjerenim aspektima. Konkretno, djeca u riziku procjenjuju manje problema na emocionalnom planu, u ponašanju, u odnosima sa vršnjacima, nižu hiperaktivnost i izraženije prosocijalno ponašanje. Takođe, djeca u riziku ispoljavaju viši nivo samopoštovanja, samopouzdanja kao i viši nivo aspiracija. Visoko procjenjuju svoju pripadnost Dnevnim centrima, a od zaposlenog osoblja, nastavnika i roditelja dobija se povratna informacija o trendu pozitivnih promjena u ponašanju, školskom uspjehu i stvaranju radnih navika.

Ovaj model rada i specifičan pristup se pokazao efikasnim u radu sa djecom u riziku, a kontinuirana podrška, sigurno okruženje, podržavajući odnosi i pozitivni modeli učenja doprinose stabilnijem rastu i razvoju ove djece.

Izvjestaj o istrazivanju 2015

Research on Nest centres 2015

dd