Prevencija rodno-zasnovanog nasilja Publikacije

Izvještaj o rezultatima istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u intimnim partnerskim vezama mladih u BiH

In fondacija je, u saradnji sa partnerskim organizacijama civilnog društva širom BiH, sprovela opsežno istraživanje u Bosni i Hercegovini, sa ciljem da se utvrdi prisutnost i pojavni oblici rodno zasnovanog nasilja u adolescentskim partnerskim vezama. Kako su u BiH rijetki podaci o iskustvima vezanim za rodno zasnovano nasilje, dio istraživanja se odnosio na utvrđivanje određenih porodičnih faktora rizika, ali i stavova koji doprinose ovoj pojavi.

Ispitivanje je obuhvatilo ukupno 2397 ispitanika, učenika srednjih škola, uzrasta od 16 do 19 godina iz 23 grada u BiH.

Mladi u prve partnerske veze u prosjeku stupaju na uzrastu od 15 godina, dječaci pri tome ostvaruju više kratkotrajnih veza i primarno su usmjereniji na seksualnost, dok djevojka teže duljim vezama i više su usmjerene na emotivnost.

Najznačajniji rezultati istraživanja dalje ukazuju na sljedeće činjenice:

  • dvije trećine (67,7%) ispitanih ima barem jedno iskustvo nekog oblika rodno zasnovanog nasilja u svojim dosadašnjim partnerskim vezama
  • nasilje je prisutno u svim oblicima, ali se po svojoj učestalosti izdvaja kontrola i manipulacija (61,9%) kao poseban oblik nasilja, iako većina autora ovo nasilje posmatra kao vid emocionalnog nasilja
  • polovina ispitanih doživjela je neki vid emocionalnog nasilja u parterskim vezama, dok je u manjoj mjeri zastupljeno seksualno i fizičko nasilje u adolescentskoj populaciji
  • nema statistički značajnih razlika u iskustvima nasilja s obzirom na pol, ali brojna svjetska istraživanja, čije rezultate potvrđuje i naše istraživanje, ističu nesrazmjer u posljedicama, odnosno, posljedice rodno zasnovanog nasilja su štetnije za djevojke koje ga dublje i duže proživljavaju
  • stavovi koji su zasnovani na tradicionalnim uvjerenjima o rodnim ulogama, stereotipima i pozitivnim stavovima prema nasilju uopšte, povezani su sa nasiljem u partnerskim vezama
  • najznačajniji faktori rizika iz primarne porodice ispitanika, a koji su povezani sa nasiljem u partnerskim vezama su: alkoholizam i zloupotreba droga, svjedočenje nasilju i iskustvo emocionalnog nasilja, zatim psihijatrijski poremećaji, hronične bolesti i problemi sa zakonom nekog od članova porodice
  • niska porodična fleksibilnost i kohezivnost predstavljaju veći rizik za nasilje u partnerskim vezama mladih.

Visoka zastupljenost rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama mladih i njegova povezanost sa porodičnim faktorima rizika poziva na odgovorniji, blagovremeni i aktivniji odnos prema mladima kroz različite psihoedukativne, preventivne i interventne programe.

Izvjestaj o istrazivanju rodno zasnovanog nasilja u BiH 2016

dd