Kriteriji za finansiranje

Ko može konkurisati – osnovni kriteriji za prijavu:

  • za finansijsku podršku mogu se prijaviti samo lokalno registrovane nevladine organizacije;
  • projektne aktivnosti treba usmjeriti na djecu i mlade;
  • kroz projekte treba primjenjivati i provoditi inovativne modele rada sa ciljnim grupama;
  • projektne aktivnosti treba da budu usmjerene na direktan rad s korisnicima;
  • kroz svoje aktivnosti, NVO bi trebale da promovišu socijalnu inkluziju djece i mladih u BiH;
  • učešće djece i mladih treba da ima značajno mjesto u sprovođenju projekta;
  • važnu ulogu u projektnim aktivnostima bi trebali da imaju i volonteri;
  • lokalna zajednica treba da učestvuje u podršci projektu, bilo kroz finansijsku podršku ili kroz druge mjerljive načine podrške.

Kada dostavljati projektne prijedloge
IN fondacija razmatraće projektne prijedloge četiri puta godišnje, svaka tri mjeseca. Tačne informacije o rokovima za dostavljanje prijava možete dobiti putem e-maila na adresu: info@infondacija.ba

Prijave i postupak
Obrazac za prijavu projekta dostupan je svim zainteresovanima. Prijavu projekta treba predati u 10 primjeraka. Prijave slati na adresu IN fondacije (adresa navedena na kraju teksta). Po prijemu prijedloga projekata, Savjetodavna komisija razmotriće prijave i dati svoje mišljenje na osnovu kojeg se donosi konačna odluka.

Aplikacioni paket možete preuzeti na našoj stranici, a za ostale pojedinosti možete nam se direktno obratiti na adresu:

In fondacija
P.P. 45
78102 Banja Luka
Bosna i Hercegovina
Tel/fax : +387(0) 51 464 460
info@infondacija.ba

Preuzmite aplikacioni paket: INF KPZ-application-package

dd