Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim područjima BiH

Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim dijelovima BiH-pilot projekat

U cilju smanjenja nivoa nasilja u životima djece u ruralnim dijelovima BiH, odabrane su tri organizacije koje provode pilot projekat, i to: Dar prirode iz Novog Grada, Omladinski centar, Gornji Vakufu/Uskoplje, te Li woman kao nosilac i Udruženje žena Bosansko Grahovo kao partner, zajednički sprovode projekat na području Livna i Bosanskog Grahova.
Sve tri organizacije su predstavile pilot inicijativu lokalnim vlastima, predstavnicima centara za socijalni rad, policiji, lokalnoim medijima, te započele direktne aktivnosti sa ciljanim grupama u ruralnim zajednicama.
Inicijative su jako dobro prihvaćenje među roditeljima, nastavnicima, religijskim predstavnicima i predstavnicima lokalnih vlasti. Sve lokalne zajednice su pokazale veliku spremnost da aktivno učestvuju u ovoj inicijativi.
Ustanovljeno je da 95% populacije ovih ruralnih zajednica po prvi put učestvuju u ovakvim aktivnostima i većina njih je bilo veoma sretna što postaje dijelom ovog projekta.
Učesnici, uglavnom žene, su bivali sve više otvoreni u razgovorima o svojim iskustvima koja se odnose na probleme nasilja. Mnogi učesnici su rekli da neki oblici nasilja nikad nisu ni bili prepoznati kao takvi, npr. ekonomsko nasilje, psihološko nasilje, rodno zasnovano nasilje… Prilično je jasno da je krug nasilja i te kako prisutan u životima ovih porodica.
Škole u ruralnim područjima su prilično zanemarene kad su u pitanju projekti, radionice, edukativne inicijative za školsko osoblje i učenike i njima je neophodno dodatno znanje. Najveći izazov u radu u ovim područjima predstavlja rad sa muškarcima. Kako su svjesni svoje dominantne pozicije, najmanji pomak se postiže u radu s njima.
Najveći napredak je urađen sa djecom, u podizanju njihove svijesti u odnosu na nasilje. Kroz ovu pilot inicijativu u okviru navedenih zajednica je direktno je obuhvaćeno 445 djece i 235 roditelja.
U skladu sa procjenama i nalazima zasnovanim na dosadašnjem radu, moglo bi se reći da:

  • 75% žena u ruralnim područjima trpi ili je izloženo nasilju,
  • 95% žena ne prijavljuje nasilje,
  • 80% žena ne govori o nasilju koje trpe,
  • Škole mogu biti dobra početna tačka za rad sa roditeljima, a
    učenje socio-emocionalnih vještina bi trebalo biti dio intervencije za podršku.
  • Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u partnerskim vezama važna je tema o kojoj dalje treba govoriti.
  • Razvijanje sistema podrške za one koji se ohrabre da progovore i zatraže pomoć naročito je važan korak u procesu socijalne zaštite, naročito kad su u pitanju žene.

IMG_6801IMG_6787IMG_6789

dd