O fondaciji

3IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini (INF) osnovana je u julu 2009. godine kao lokalna, nezavisna fondacija koja djeluje na čitavoj teritoriji BiH i nije povezana sa vladinim, političkim ili vjerskim pokretima. INF je osnovan sa ciljem da poboljša kvalitet života djece i mladih u BiH, unapređenjem njihove socijalne uključenosti.

Tragične posljedice rata, izazovi procesa tranzicije, brojna socijalna i ekonomska pitanja doveli su nas u situaciju da se borimo sa mnoštvom ozbiljnih društvenih problema od kojih su neki direktno uticali na porast nasilja u svim društvenim sferama. Naše studije pokazuju da je dvije trećine mladih u BiH bilo izloženo različitim vrstama nasilja ili traumatičnog iskustva što zahtijeva ozbiljan odgovor i intervencije. Negativan uticaj zlostavljanja i zanemarivanja djece i adolescenata ima trajne posljedice po njihovo fizičko i mentalno zdravlje i razvoj. Zbog svega navedenog, nasilje je postalo jedna od glavnih tematskih oblasti INF-a, sa posebnim naglaskom na djecu i mlade.

Dugoročna, održiva rješenja, inovativne intervencije i pristupi, zasnovane na našim dosadašnjim postignućima, stvaraju bolje uslove za život djece i mladih i grade bezbjednije, zdravije i naprednije društvo u budućnosti. Svako dijete, a posebno djeca u riziku, trebaju dobiti priliku da učestvuju i budu aktivni članovi društva, u skladu sa svojim mogućnostima, te da imaju pristup svim aspektima života u zajednici, uzimajući u obzir ono što predstavlja njihov najbolji interes.

INF djeluje u skladu s programskim pristupom, poštujući i uvažavajući principe ljudskih prava. Naši programi posvećeni su radu za djecu/sa djecom, porodicama i zajednicama, s ciljem da se poboljša njihovo blagostanje i smanji nasilje u njihovom životu, kroz:

 • uvođenje novih i inovativnih modela socijalnih intervencija
 • pružanje stručne i finansijske podrške u organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave socijalnom inkluzijom djece i mladih
 • identifikaciju, razvoj i razmjenu dobrih praksi i stručnih znanja kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou
 • treninge i obuke stručnjaka
 • podizanje svijesti šire javnosti o pitanjima koja se odnose na djecu i mlade
 • razvoj partnerstva i saradnje sa relevantnim institucijama, pravnim licima, medijima
 • prikupljanje sredstava za partnerske organizacije primjenjujući jasne i transparentne procedure

Vizija INF-a je da djeca i mladi u BiH odrastaju i razvijaju se u zdravom, sigurnom i podržavajućem okruženju koje prepoznaje njihovo učešće i doprinos razvoju društva.

Naša misija je usmjerena na jačanje socijalne inkluzije djece i mladih kroz razvoj i primjenu inovativnih modela socijalnih intervencija i pružanje podrške. Ekspertiza koju mi razvijamo zasnovana je na identifikaciji socijalnih potreba i primjeni naprednih metoda koje su provjerene, standardizovane i prilagođene našem specifičnom socijalnom kontekstu.

Šta našu fondaciju razlikuje od drugih? Sve naše aktivnosti usmjerene su na kvalitetne, dugoročne promjene u društvu, u okviru sistema formalnog i neformalnog obrazovanja, te sistema zdravstvene i socijalne zaštite. Vjerujemo da smo se uspjeli razviti u prepoznatljivog aktera u jačanju institucionalnih i organizacionih kapaciteta na lokalnom nivou, ali i na nivou entiteta i države. INF pokreće inicijative, predstavlja i uvodi inovativne modele, radi na unapređenju znanja i kapaciteta kroz obuke stručnjaka u obrazovnom, socijalnom i zdravstvenom sektoru.

Fondacija Kinderpostzegels iz Holandije je naš glavni partner i donator od samog početka rada INF-a.

13728373_10209707405419187_1221743024_oSve naše aktivnosti se provode kroz programske oblasti pod zajedničkim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece i mladih u BiH”. Najvažniji rezultati koje smo u dosadašnjem radu postigli:

 • podržali smo finansijski, stručno i organizaciono preko 200 OCD-a u našoj zemlji;
 • razvili smo programe i politike preventivnih aktivnosti za vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje, koji se provode u mnogim školama u BiH;
 • razvili smo kapacitete i unaprijedili kompetencije organizujući treninge i obuku za više od 500 stručnjaka koja rade u preko 150 škola i drugih relevantnih institucija;
 • otvorili smo 14 dnevnih centara za djecu koja dolaze iz višeproblemskih porodica širom zemlje a ovaj model rada zatim je prenesen u druge zemlje;
 • inicirali smo primjenu porodične grupne konferencije kao novi model socijalne intervencije za rješavanje problema mladih i njihovih porodica u kriznim situacijama, u 8 zajednica širom BiH;
 • predstavili smo inovativni model prevencije nasilja u ruralnim zajednicama s ciljem poboljšanja direktnog učešća svih članova zajednice, djece i odraslih, u prevenciji različitih vrsta nasilja u odabranim sredinama;
 • osposobili smo više od 120 stručnjaka za program pozitivnih roditeljskih vještina;
 • objavili smo izvještaje o istraživanjima važnim za naše programske intervencije, koji služe kao polazni podaci za BiH (npr.: Izvještaj o snagama i poteškoćama djece koja dolaze iz višeproblemskih porodica, Istraživanje o iskustvima mladih u BiH sa različitim vrstama nasilja i traumama iz djetinjstva, Izvještaj o rezultatima istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u intimnim partnerskim vezama mladih u BiH, Osnovne metodičke smjernice za unapređenje pripreme djece za školu).

PGK edukacijaMi smo fokusiran, efikasan i posvećen tim stručnjaka sa velikim iskustvom u radu sa našim ciljnim grupama. Naše stručno znanje iz oblasti psihologije, socijalnog rada i obrazovanja u kombinaciji sa bogatim iskustvom čini dobru profesionalnu osnovu za stvaranje odgovarajućeg i visoko profesionalnog vođstva u provođenju navedenih intervencija. INF je uz pomoć široke mreže partnerskih organizacija, spoljnih stručnih saradnika u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalnog rada i akademske zajednice postao prepoznata i cijenjena organizacija sa kapacitetom da adekvatno i profesionalno odgovori različitim aktivnostima u borbi protiv nasilja nad i među djecom i mladima u našoj zemlji.

INF-ov tim čine četiri zaposlene osobe: izvršna direktorica, projektni službenik, službenica za prikupljanje sredstava i administrativno-finansijska službenica, kao i 10 volontera i bogata mreža spoljnih saradnika i stručnjaka.

dd