Dnevni centri Gnijezdo Novosti

Online podrška djeci kao odgovor na „novo normalno“

Centar za podršku djeci i porodici „Gnijezdo“ za djecu iz višeproblemskih porodica predstavlja oblik prevencije i program rane intervencije, fokusirajući se na djecu uzrasta od 8 do 15 godina starosti. Centar ima za cilj da djeci u centru osigura trajniju podršku, sigurno i stabilno okruženje, te da im pomogne da lakše savladaju poteškoće i izazove sa kojima se suočavaju, kroz svakodnevnu pomoć u učenju i savladavanju gradiva, sport, edukativne radionice, kreativne i druge slobodne aktivnosti, koje imaju njihovi vršnjaci koji odrastaju u funkcionalnim porodicama. Standardizovana i prilagođena metodologija fokusira se na jačanju rezilijentnosti (otpornosti), uzajamne podrške i učešća djece. Pristup omogućava individualno praćenje i direktan rad sa djecom. Centar je otvoren u mjesnoj zajednici Karanovac, uz saglasnost i preporuku JU Centra za socijalni rad Banja Luka. Centar okuplja između 20 i 30 djece koja svakodnevno dolaze u centar. Djeca se biraju u koordinaciji i konsultaciji sa nastavnicima u školi i roditeljima koji su dali svoj pristanak.

Trenutna situacija sa virusom korona stavlja dodatni pritisak na disfunkcionalne i porodice sa smanjenim roditeljskim kapacitetom, i posljedično dodatno ugrožava djecu i mlade u riziku, povećavajući mogućnost izloženosti nasilju i zanemarivanju. Došlo je do velikih promjena u načinu života djece zbog potpuno novog načina školovanja od kuće, fizičke i socijalne distance sa vršnjacima, što za posljedicu ima određene emocionalne teškoće. Istraživanje „Dječiji glas u vremenu globalne pandemije COVID-19“ koje je tokom marta i aprila 2020. proveo World Vision u 13 zemalja svijeta, ističe tri važna faktora koja u velikoj mjeri mijenjaju živote djece i mladih: (a) promjene u školi, (b) emocionalne teškoće zbog socijalne i fizičke distance (c) povećanje siromaštva. Nadalje, 91% ispitanika izjavilo je da se teško nose sa svojim negativnim emocijama i zabrinjavajućim osjećajima, uključujući anksioznost, bijes i zabrinutost zbog nesigurnosti koliko dugo će trajati kriza i izolacija. U kontaktu sa djecom u prethodnom periodu došli smo do gotovo istih zapažanja. I upravo stoga, ovi nalazi potvrđuju važnost nastavka našeg rada i nužnost novih intervencija na daljinu.

Nakon zatvaranja centra, zapoćeli smo sa online aktivnostima. Kroz nekoliko sedmičnih sastanaka sa djecom težimo ka ublažavanju posljedica novonastale situacije, uvođenju novog i zanimljivog sadržaja u njihove svakodnevne aktivnosti kod kuće, mogućnost druženja djece kroz online platforme, a na koncu i ono što je najvažnije djeca imaju oslonac i podršku voditelja Centra. Pored toga, sva djeca imaju mogućnost individualnih razgovora sa voditeljima Centra, kad god osjete potrebu ili kad ih nešto brine ili kad imaju neki problem.

Plan online rada sa djecom do svoje realizacije prošao je nekoliko koraka: odobrenje i podrška roditelja za rad sa djecom, kontaktiranje i informisanje djece o načinu rada, dogovor oko slanja povratnih informacija. Kroz razgovor i saradnju sa djecom dogovorili smo se da ćemo aktivnosti podijeliti u tri grupe, a to su slobodne aktivnosti (kroz opušten razgovor sa djecom razgovaramo o aktuelnim temama, o temama koje njih interesuju i koje su im zanimljive), kreativne, te edukativne aktivnosti. Susreti se odvijaju tri puta sedmično u trajanju od 1h. Prije i poslije svakog online susreta djeca na skali procjene koja im je dostavljana označavaju trenutno stanje svojih emocija, radi praćenja emocionalnih promjena koje se kod djece dešavaju u ovom periodu. Takođe tokom svakog susreta imamo vrijeme u okviru kojeg razgovaramo o tome kako se osjećaju, da li ih nešto brine, kako provode dane i sl. Dosadašnje povratne informacije djece na ovakav način rada i podrške su isključivo pozitivne, djeci se jako sviđa ovakav način rada, uživaju u u aktivnostima koje ih opuštaju, rado se uključuju i svakodnevno nam šalju fotografije svojih radova.

dd