Prevencija rodno-zasnovanog nasilja Prevencija vršnjačkog nasilja u školskom okruženju

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

In fondacija, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Stichting Kinderpostzegels, iz Holandije, fokusiraće svoj rad u narednom periodu na prevenciju nasilja. Prevencija nasilja je odabrana kao jedno od ključnih programskih područja i objedinjeno je pod zajedničkim programskim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”. 

Prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH bi trebalo doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kasnije postanu žrtve nasilja ili nasilnici.

Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju prevencije nasilja, da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od dvije navedene teme:

  • prevencija vršnjačkog nasilja u školama
  • preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i koji bi trebalo da doprinose smanjenju nasilja u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta. Za aktivnosti koje se budu provodile u školama očekujemo da budu kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

–         relevantnost

–         iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

–         predloženi postupak i metodologija

–         kapaciteti i iskustvo u zagovaranju

–         predloženi budžet

–         spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

–         spremnost za učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici https://infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak 28. april 2014. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija

dd