Dnevni centri Gnijezdo

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga „Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku“-Ref.br. INFNC1/2015

In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju nasilja da pripreme projektne prijedloge usmjerene na temu:

“Gnijezdo – dnevni centri za djecu u riziku”.

Glavni cilj ovog programa je da se obezbijedi adekvatan odgovor na ovaj rastući društveni problem u BiH. Nadamo se da će prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kad porastu, postanu žrtve nasilja ili nasilnici.
Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti sa djecom i mladima, da pripreme projektne prijedloge usmjerene ka pružanju podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima.
Projektni prijedlozi bi trebali biti fokusirani na uspostavljanje i vođenje održivih dnevnih centara u manjim mjestima u BiH. Cilj ovih intervencija će biti osiguravanje programa kroz preventivne aktivnosti i stalne mjere podrške koji u svom fokusu imaju pružanje podrške i osnaživanje djece pod rizikom, sa ciljem da lakše prevaziđu teške situacije sa kojima se svakodnevno susreću u svom životu.
Metodologija rada i pristup u radu treba da budu prilagođene ciljnoj grupi, da doprinose pružanju visoko-kvalitetne podrške djeci koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima u BiH.
Za više informacija preuzmite Priručnik – Kako uspostaviti i voditi centar za djecu koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima
Prirucnik_Kako uspostaviti i voditi Centar.
Mobilizacija volontera, promocija aktivnog učešća korisničkih grupa i spremnost lokalne zajednice da pomaže i podržava uspostavljanje i vođenje centara trebaju biti ključne komponente projekta.
Predloženi budžet trebao bi se kretati od 20.000-25.000 Eura, uključujući opremu, aktivnosti i tekuće troškove centra, za period od godinu dana. Vlastiti doprinos organizacije koja aplicira ili doprinos iz drugih izvora, kao što je npr. doprinos lokalne zajednice, je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa odabira aplikacija.
Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti 12 mjeseci. Međutim, u slučaju pozitivnog rezultata, produžetak projekta će biti moguć, ali maksimalno u trajanju do tri godine. Tokom ove tri godine trajanja projekta, aplikant je obavezan da radi na osiguravanju finansijske održivosti u saradnji sa predstavnicima lokalnih ili kantonalnih vlasti u BiH.
Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:
– iskustvo u radu na tematskom polju i sa ciljnom grupom, uključujući kapacitet organizacije
da organizuje i vodi centre za djecu pod rizikom
– iskustvo u participacijskom pristupu u okviru projekata koji uključuju djecu
– podobnost
– relevantnost
– motivacija, kapacitet i iskustvo
– kapacitet da ostvari podršku lokalne zajednice
– predložene aktivnosti i metodologija
– predloženi budžet
Sve dodatne informacije, poput obrazaca za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici https://infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.
Poziv za prijavu otvara se 15. decembra 2014. Krajnji rok za dostavljanje vaših aplikacija je ponedjeljak,
16. februar 2015. do 12.00 časova, poštom, na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu In fondacija – P.P. 45, 78102 Banja Luka, Tel/fax: 051 464 460; 462 613
email:info@infondacija.org
U obrascu za prijavu obavezno navesti broj poziva Ref.br. INFNC1/2015.
Website: www.infondacija.org; Facebook: www.facebook.com/infondacija

dd