Novosti

POZIV ZA TRENERE

In Fondacija-fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“, koji je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je podizanje svijesti i promicanje inkluzivnog i participativnog pristupa članova u odabranim ruralnim zajednicama na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i jačanje horizontalne i vertikalne koordinacije aktivnosti u implementaciji politika i praksi u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja.

U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje obuke za stručne saradnike/ice i nastavnika/ice iz identifikovanih osnovnih škola iz ruralnih sredina na temu prevencije rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja među djecom i mladima.

Cilj obuke je unaprijediti znanje i kompetencije stručnih saradnika/ika i nastavnika/ica iz odabranih osnovnih škola iz ruralnih sredina u vezi sa prevencijom rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja među učenicima/cama. Ciljnu grupu čine 40 stručnih saradnika/ica i nastavnika/ica iz odabranih osnovnih škola iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja, Bosankog Grahova, Livna, Dervente i Bosanskog Broda. Obuka će trajati ukupno 6 trening modula u trajanju od 2 dana. Datum predviđen za obuku je 03. i 04.03.2017.godine.

Angažman odabranog/e trenera/kinje podrazumijeva definisanje i predlaganje teme za obuku, pripremu, kreiranje materijala/prezentacija i realizaciju programa obuke. Navedeni angažman mogu dijeliti dva/ije trenera/kinje.

Prednost u odabiru trenera/kinje imaće kandidati/kinje koji/e ispunjavaju sljedeće kriterijume:

  1. akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti;
  2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti prevencije rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja među djecom/mladima;
  3. relevantno radno iskustvo;
  4. objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti.

Dokumente koje je potrebno priložiti za prijavu:

  1. biografija;
  2. dokaz o predavačkom iskustvu;
  3. okvirni plan i program obuke, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
  4. finansijska ponuda.

Tražene dokumente treba dostaviti na adresu elektronske pošte: a.bozic@infondacija.org najkasnije  do 17. februara 2017. sa naznakom “Prijava za trenere”.

dd