Novosti

Poziv za trenere

IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je podizanje svijesti i osnaživanje stanovnika odabranih ruralnih zajednica da kroz inkluzivni i participativni pristup rade na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Isto tako cilj je ojačati horizontalnu i vertikalnu institucionalnu koordinaciju aktivnosti u implementaciji politika i praksi u cilju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje dvodnevne obuke na temu: “Važnost multisektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja (nasilja u porodici i intimnim partnerskim vezama)“. Obuka se organizuje za 30 članova multisektorskog tima iz sektora zdravstva, policije, tužilaštva, socijalne zaštite i civilnog sektora sa područja opština Gornji Vakuf/Uskoplje, Bosansko Grahovo, Livno, Derventa i Bosanski Brod.

Cilj obuke je da se unaprijedi model saradnje i koordinacije, te osnaže kapaciteti predstavnika lokalnih multisektorskih timova u pružanju zaštite i podrške u slučajevima rodno zasnovanog nasilja (nasilja u porodici i intimnim partnerskim vezama), kao i da se senzibilišu za problem rodno zasnovanog nasilja.

Seminar bi trebao da bude interaktivan, a sadržaj može da obuhvati sljedeće teme, razvrstane u šest blokova:

 1. Prepoznavanje i razumijevanje rodno zasnovanog nasilja (nasilja u porodici i partnerskim odnosima)
 2. Razumijevanje zakonskih i institucionalnih procedura u oblasti sprečavanja nasilja u porodici i partnerskim odnosima
 3. Jačanje timskog rada za efikasniju primjenu modela multisektorske saradnje i koordinacije u cilju pružanja adekvatne podrške i zaštite žrtava: razmjena informacija, izvještavanje i zaštita podataka u okviru multisektorske saradnje
 4. Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog sagorjevanja

Angažman odabranih trenera podrazumijeva definisanje i predlaganje dnevnog reda obuke u sklopu navedenih tema, pripremu, kreiranje materijala/prezentacija i realizaciju programa obuke. Navedeni angažman mogu dijeliti dva/dvije trenera/kinje. Datum predviđen za obuku je 25.-26. oktobar 2017. godine.

Prednost u odabiru trenera/kinje imaće kandidati/kinje koji/e ispunjavaju sljedeće kriterijume:

 1. relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
 2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti senzibilizacije predstavnika institucija u vezi sa prevencijom i intervencijom u oblasti rodno zasnovanog nasilja.
 3. relevantno radno iskustvo;
 4. predloženi plan i program
 5. finansijska ponuda

Dokumente koje je potrebno priložiti za prijavu:

 1. biografija;
 2. dokaz o predavačkom iskustvu;
 3. okvirni plan i program obuke, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
 4. finansijska ponuda.

Tražene dokumente treba dostaviti na adresu elektronske pošte: a.bozic@infondacija.org

najkasnije do 8. oktobra 2017. godine, sa naznakom “Prijava za trenere”.

dd