Novosti Porodična grupna konferencija Publikacije

Priručnik za primjenu modela porodične grupne konferencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Bosni i Hercegovini

Priručnik  je kreiran za potrebe provođenja standardizacije modela porodične grupne konferencije (skraćeno PGK) u obrazovno-vaspitnom sistemu u Bosni i Hercegovini. Porodična grupna konferencija predstavlja savremeni međunarodni model koji se uspješno primjenjuje u radu sa djecom, mladima i porodicama u riziku. Kroz model porodičnog okupljanja, podrške i pomoći svoje socijalne mreže, porodica aktivira vlastite snage za rješavanje i prevazilaženje životnih izazova i problema sa kojima se susreće.
U Bosni i Hercegovini model porodične grupne konferencije primjenjuje se od 2011. godine, u okviru sistema dječije i socijalne zaštite, prvenstveno u radu sa djecom, mladima i porodicama koji su korisnici centara za socijalni rad. Organizovano je gotovo 300 konferencija na kojem je učestvovalo preko hiljadu djece, mladih, roditelja i predstavnika njihovih porodičnih i socijalnih mreža, što je potvrdilo efikasnost i primjenjivost pomenutog modela u praksi socijalne i dječije zaštite.
Primjenjujući model u toku proteklih godina, predstavnici pojedinih škola u Bosni i Hercegovini bili su pozvani na saradnju sa ciljem pronalaženja najboljeg rješenja za djecu i mlade osobe koje se nalaze u riziku. Učešćem na konferencijama, predstavnici škola prepoznali su značaj koji im ovaj model pruža u radu, od boljeg sagledavanja uzroka rizika sa kojima se učenici suočavaju i otežavaju im svakodnevno funkcionisanje, razvijanja bolje profesionalne saradnje sa predstavnicima različitih ustanova na nivou zajednice, do zajedničkog iznalaženja određenih rješenja koji su glavni preduslov za djelotvornu pomoć i podršku učenicima i njihovim roditeljima/starateljima.
Dosadašnja iskustva govore da model porodične grupne konferencije svakako može da pruži širu podršku obrazovno-vaspitnom sistemu s ciljem da se omogući školskom osoblju da uspješnije balansira zahtjeve okruženja i različite faktore rizika sa kojima se suočavaju učenici i njihovi roditelji/staratelji. Primjenjujući ovaj model kao inovativni oblik rane intervencije u vaspitno-obrazovnoj praksi, jača se saradnja na relaciji učenik-škola-roditelj/ staratelj-zajednica, te promoviše učešće porodice i šire socijalne mreže u rješavanju specifičnih izazova sa kojima se suočavaju djeca i mladi.
Upravo zbog činjenice da model porodične grupne konferencije ima potencijal za širu primjenu u pružanju podrške različitim korisničkim grupama, IN Fondacija – fondacija za socijalno uključivanje djece i mladih u BiH ovaj model je prilagodila za primjenu u vaspitno-obrazovnom sistemu. Stoga, cilj ove publikacije je da se model porodične grupne konferencije standardizuje kao oblik ranog preventivnog i interventnog djelovanja u cilju zaštite i pružanja podrške djeci, mladima i porodicama u riziku, te da se identifikuju jasne smjernice za što uspješniju direktnu primjenu ovog modela u vaspitno-obrazovnoj praksi u Bosni i Hercegovini.

Priručnik je nastao u sklopu projekta „Modeliranje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sisitemu u RS“ koji je podržan od strane UNICEF-a, Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Švedske ambasade iz Sarajeva.

Priručnik za primjenu modela porodične grupne konferencije u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Bosni i Hercegovini

dd