Prevencija rodno-zasnovanog nasilja Publikacije

Rezultati istraživanja u sklopu projekta: „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“

In fondacija je u sklopu projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“ u saradnji sa partnerskim organizacijama sprovela inicijalno istraživanje u osam ruralnih zajednica na području opština Livno, Bosansko Grahovo, Gornji Vakuf-Uskoplje, Derventa i Bosanski Brod. Podaci su prikupljeni u toku januara i februara 2017. godine.

Cilj istraživanja je dobiti inicijalni uvid u prisutnost, oblike i učestalost nasilja u partnerskim vezama ispitanika u navedenim zajednicama, kao i povezanost ovih pojava sa porodičnim faktorima rizika, prepoznavanjem oblika nasilja, te stavovima prema nasilju i rodnim ulogama. Takođe, želimo utvrditi kakvo je povjerenje građana prema njihovom socijalnom okruženju i nadležnim institucijama, te kome bi u slučaju nasilja bili spremni da se obrate za pomoć.

Istraživanjem je obuhvaćeno 482 ispitanika, njih 165 u okviru mlađeg poduzorka, od 15 do 21 godine, dok 317 ispitanika , starijih od 22 godine, čine stariji poduzorak.

Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH

dd