Dnevni centri Gnijezdo Publikacije

Rezultati završnog istraživanja promjena kod djece koja su bila uključena u aktivnosti dnevnih centara “Gnijezdo” u BiH

Rad dnevnog centra za djecu u riziku je osmišljen tako da doprinosi boljem kvalitetu života djece koja dolaze iz porodica sa višestrukim problemima, te da djeci pruži nove mogućnosti za razvoj kroz kvalitetnu, stručnu i fokusiranu podršku, usmjerenu na djecu i njihove roditelje, u saradnji sa svim relevantnim akterima lokalne zajednice.

In fondacija, sa ciljem da prati i testira ovaj model rada u centrima Gnijezdo, uradila je treće, završno istraživanje kojim smo nastojali utvrditi koje se promjene dešavaju u ponašanju djece, koja su tokom prethodne dvije i po godine redovno pohađala aktivnosti dnevnih centara “Gnijezdo”.

Ispitivali smo i pratili psihološke aspekte djece koji se odnose na: emocionalne probleme, probleme u ponašanju i probleme sa vršnjacima, hiperaktivnost, prosocijalno ponašanje, te nivo samopoštovanja, samopouzdanja i odnosa prema budućnosti.

Rezultati ponovljenog istraživanja ukazuju na promjene u praćenim domenima psihološkog funkcionisanja djece, usprkos faktorima rizika koji su ostali nepromijenjeni ili su se pogoršali. Ustanovili smo da se opšte funkcionisanje djece popravilo na ličnom, porodičnom, školskom i socijalnom (vršnjačkom) nivou. Samopoštovanje je unapređeno i gotovo je izjednačeno sa rezultatima njihovih vršnjaka, školski uspjeh je značajno poboljšan, djeca se bolje nose sa svojim poteškoćama i razvojnim izazovima, pokazuju manje problema u ponašanju i bolje regulišu svoje emocije, a broj djece koja su zainteresovana za nastavak školovanja se značajno povećava.

Kontinuirana podrška, sigurno okruženje, podržavajući odnosi i pozitivni modeli doprinose stabilnijem rastu i razvoju ove djece. Ovaj model rada i specifičan pristup pokazao se efikasnim u radu sa djecom u riziku, što potvrđuju rezultati samoprocjena djece, kao i procjene nastavnika, roditelja i osoblja centara.

Zaštitini faktori kao što su sigurno okruženje, brižni i podržavajući odrasli, dobri uzori, odgovarajuća podrška pružena u kritičnim periodima odrastanja, kao i dosupnost odgovarajuće stručne podrške mogu imati značajnu ulogu u preveniranju i prevazilaženju problema odrastanja. Stoga centri „Gnijezdo“ imaju značajno mjesto u preventivnim aktivnostima u socijalnom okruženju djece u riziku.

Izvještaj o istraživanju Snage i poteškoće djece u centrima “Gnijezdo” u Bosni i Hercegovini – 2016

dd