Novosti Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim područjima BiH

Sastanci za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima u Livnu i Bosanskom Brodu

U saradnji sa Udruženjem “Li Women” Livno i  Udruženjem žena “Derventa” iz Dervente, In fondacija je organizovala 10.03. inicijalni radni Livno 2sastanak u Livnu, kao i 13.03. u Bosanskom Brodu, s ciljem uspostavljanja lokalnih multisektorskih timova za pružanje zaštite i podrške žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja. Sastancima su prisustvovali predstavnici ministarstva, lokalne uprave, policije, škola, opštinske komisije za ravnopravnost polova, centra za socijalni rad, doma zdravlja, organizacije civilnog društva.

Tom prilikom su predstavljene aktivnosti na planu uspostavljanja multisektorskih timova na području Opština Livno i Bosanski Brod, a u okviru realizacije projekta “Jačanje instutucionalnog i socijalnog  odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH”. Projekat  je finansiran i podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, implementirati ga “In fondacija” zajedno sa svojim partnerskim organizacijama na području opština Livno, Grahovo, Gornji Vakuf-Uskoplje, Derventa i Bosanski Brod.brod 1

Cilj ovog  projekta je podizanje svijesti kod stanovništva u ruralnim zajednicama u vezi sa prevencijom rodno zasnovanog nasilja, nasilja u intimnim partnerskim vezama i nasilja u porodici  i jačanje  institucionalnih mehanizama za zaštitu žrtava nasilja.

Livno 1

dd